>Bejoreun Waxestezh<

Blandt de vigtige resultater er, at udledningen af kvælstof og fosfor er faldet.

Her ligger udledningen af kvælstof dog stadig langt over målsætningen.

Henrik Gregersen kan hente nogen støtte af formanden for udvalget for teknik og miljø i Nordjyllands Amt Niels Kristian Kirketerp, der siger: - Det er rart at konstatere, at kurven er knækket, og der nu er forbedringer på vej.

Et af de store politiske diskussionsemner bliver, om der i fremtiden skal laves en såkaldt differentieret plan, hvor de politiske krav til miljøindsatsen varierer fra område til område.

 I nogle områder forsvinder en del af kvælstoffet fra landbrug i jorden og når ikke frem til Limfjorden, mens der er i andre områder - f.eks. på Mors - er en meget beskeden kvælstofreduktion.

De kendsgerninger fik konferencens konferenceordstyrer Steffen Kretz til lidt provokerende at spørge: - Skal vi stoppe med landbrugsdrift på Mors? Det spørgsmål gav mødedeltagerne dog ikke noget svar på, men flere støttede tanken om en mere differentieret indsats.